CO JE  EZS?

Označení elektronický zabezpečovací systém (EZS) je možné používat v mnoha případech. Nejčastěji se ale používá pro poplašné systémy - ALARMY. Většina alarmů do domu reaguje na narušení právě vyvoláním poplachu. Výstražný systém se může spustit analogovou (např. přerušením drátu) i digitální (detektor pohybu-PIR) detekcí. Komunikace mezi detektory a ústřednou může být vedena kabelem, bezdrátově  anebo oběma způsoby najednou, resp. jeden detektor může být připojen kabelem a druhý bezdrátově. Systémů elektronického zabezpečení je nepřeberné množství, od těch kde ústředna funguje i jako detektor a signalizace až po složité systémy s jednotlivými komponenty rozmístěnými nezávisle na sobě.
DRÁTOVÉ NEBO BEZDRÁTOVÉ SYSTÉMY

Výhody:
Drátový systém neustale komunikuje se všemi prvky. Nžší cena koncových prvků (detektorů). Bezdrátový systém rychlá instalace bez sekání nebo lišt.

Nevýhody:
Drátový systém vyžší náklady na kabelové rozvody, delší istalace systému. Bezdrátový systém výměna baterií v detektorech
(za 1-5 let dle systému). Vždy po odvysílání informace o pohybu detektor usne (na 3-8 minut dle systému)

OVLÁDÁNÍ EZS

Dnešní alarmy je možné ovládat několika způsoby. Mezi ty nejčastější patří klávesnice. U některých systémů se dá přes klávesnici provést nastavení celého systému.

Klávesnice slouží k za alarmování i od alarmovanání systému. Další způsoby ovládání je, dálkové ovládání, ovládání čipovými kartami a přívěšky, ovládání přes internet. K tomuto způsobu ovládání se většinou používá integrované webové rozhraní ke kterému se uživatel může připojit po zadání hesla. Ovládání přes mobil - SMS příkazy. Přes webové rozhraní a SMS příkazy jdou v domě zapnout i jiné spotřebiče jako je např. topení.
ZÁKLADNÍ DETEKTORY

PIR:
Detektor pohybu reaguje na pohyb v jejich zorném poli.
PIR+MW:Detektor reagující na pohyb potvrzovaný MW analýzou.
PIR+GLASS: Detekce rozbití skla reaguje na změnu tlaku.
Dvouzónový PIR: Reaguje pokud jsou narušeny obě zóny.
Magnetické detektory: Reagují po rozepnutí smyčky, montují se na dveře, okna, garážová vrata a pod.
Hlásič požáru: Reagují na změnu teploty a kouř.
Detektory plynu: Reagují na obsah určité látky v ovzduší. Reakce stejné jako u hlásiče požáru.
ÚvodO společnostiSlužbyKontaktPro klienty
Pro klienty
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ  > zpět
Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.
Pro splnění tzv. povinného podílu existují tři způsoby:

1) zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením (dále jen OZP) v poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců,
2) odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením,
3) odvést do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.

Znění zákona
1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která v § 81 ukládá zaměstnavatelům, včetně státních institucí, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním či tělesným postižením (dále jen OZP) na celkovém počtu svých zaměstnanců ve výši povinného podílu 4%.

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve     výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
(a) zaměstnáváním v pracovním poměru
(b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
(c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech (a) až (c).
(3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.
(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Přehled vybraných změn
Hlavní změnou je snížení možnosti chráněných dílen poskytnout náhradní plnění pouze do výše odpovídající 36 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce, tj. 854 136 Kč na jednoho zaměstnance. Doposud přitom nebylo celkové množství poskytnutého plnění jedním zaměstnavatelem zdravotně postižených limitováno, limitováno bylo pouze množství poskytnuté jednomu příjemci.

Sníží se počet poskytovatelů „náhradního plnění“
, které již nebudou poskytovat chráněné pracovní dílny provozované občanskými sdruženími, státem registrované církve, náboženské společnosti nebo právnické osoby evidované podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností a obecně prospěšné společnosti.
Sníží se počet osob, které budou pro účely zaměstnávání považovány za osoby zdravotně postižené - celá kategorie osob zdravotně znevýhodněných již nebude považována za osoby zdravotně postižené. Do této kategorie jsou přitom zařazováni např. invalidní důchodci, kterým jsou nyní invalidní důchody po výrazném zpřísnění podmínek odebírány tzn. že zaměstnáváním těchto osob již nebude moci plnit zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání těchto osob již nebude nijak podporováno.

Sníží se státní podpora zaměstnavatelů
zaměstnávajících osoby zdravotně postižené - a to kombinací změn v poskytování státních příspěvků těmto zaměstnavatelům.

Co z těchto změn plyne?
Množství a dostupnost "náhradního plnění" na trhu se prudce sníží.
Za situace, kdy náklady zaměstnavatelů zaměstnávající osoby zdravotně postižené se zvýší, přitom jimi poskytnuté "náhradní plnění" se prudce sníží, dojde k výraznému zvýšení ceny "náhradního plnění".
Zcela se změní stávající situace, kdy většina zaměstnavatelů snadno svoji povinnost zcela splnila „náhradním plněním“. Očekává se, že vzhledem k existujícímu počtu zaměstnanců se zdravotním postižením a celkové výši povinnosti dané zákonem nebude možné uspokojit až cca 50% povinnosti jiným způsobem než odvodem do státního rozpočtu!

Výpočty odvodů do státního rozpočtu nebo náklady vynaložených v náhradním plnění jsou závislé na průměrné
mzdě v prvním až třetím čtvrtletí sledovaného roku. Odhad výše průměrné mzdy pro rok 2013 je pro potřeby
výpočtu stanoven na částku 24.500 Kč.
 
 
Počet zaměstnanců celkem
Povinný podíl zaměstnanců
se ZPS
Odvod za chybějící
zaměstnance
se ZPS *
Náhradní plnění za chybějící
zaměstnance se ZPS **
25
1
61.250 Kč
171.500 Kč
50
2
122.500 Kč
343.000 Kč
100
4
245.000 Kč
686.000 Kč
500
20
1.225.000 Kč
3.430.000 Kč
1000
40
2.450.000 Kč
6.860.000 Kč
2000
80
4.900.000 Kč
13.720.000 Kč
* odvod do státního rozpočtu = 2,5 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS
** náhradní plnění = 7 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS

k2 k1 c1 c2 c3 c4 c5 c6
c7 c8 c9 c10 c11
 
KONCESE, CERTIFIKÁTY  > zpět

© 1998 - 2014    BFB - Falco s.r.o. Všechna práva vyhrazena
487 834 344
603 446 867
NONSTOP