BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM DSC

Alexor - bezdrátový zabezpečovací systém
Bezpečnostní systém pro zabezpečení domu nebo bytu
ALEXOR je bezdrátový zabezpečovací systém, který
je ideální k ochraně rodinných domů a bytů.
Jeho použití je velice jednoduché, dokáže rozpoznat různé nebezpečí a tak okamžitě ohlásit vloupání, požár, zatopení vodou, zdravotní obtíže i přivolat první pomoc.
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PARADOX

Integrovaný bezdrátový zabezpečovací systém MG6250. Vhodná varianta pro ekonomické zabezpečení bytu nebo domku. Vysoký uživatelský standard a plné využití technologií PARADOX. Pro maximální jednoduchost je MG6250 nabízen v cenově zvýhodněných kompletech, které obsahují všechny komponenty nutné pro instalaci.
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM TEXECOM

Nová technologie bezdrátové provázané sítě RICOCHET představuje další generaci bezdrátového zabezpečení a přináší vyšší výkonnost než jakýkoli jiný bezdrátový zabezpečovací systém. Umožňuje bezdrátovým prvkům přijímat a opakovat bezdrátový přenos od ostatních prvků. Velikost, rozšiřitelnost a dosah celého systému jsou podstatně  větší, protože bezdrátový dosah není omezen typem spojení bod - bod což v praxi představuje vzdálenost ústředna - detektor. Každý prvek sítě  může předávat zprávy od i pro nejvzdálenější prvky v bezdrátovém systému. Systém umožňuje prvkům sítě vytvářet  komunikační trasy od prvku k ústředně Texecom Premier. Když je používaná trasa mezi dvěma prvky např. zarušena, systém automaticky přesměruje komunikaci přes jiné dostupné prvky.                                             
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM JABLOTRON

Oasis je moderní bezdrátový zabezpečovací systém určený k ochraně domů. Hodí se jak pro obytné prostory, tak i obchody, kanceláře, sklady dílny apod.

Může hlásit vloupání, požár, zatopení vodou, nebezpečí mrazu, nebezpečí přehřátí, zdravotní obtíže, přepadení a případně další rizika.
Fyzická ostraha objektů   > Ceník  > zpět

Ostraha objektu se skládá z jednoho nebo více pracovníků na směnu, dle požadavků zákazníka. Výbava ostrahy je dle požadavku zákazníka standardem je uniforma BFB-Falco s.r.o.. Strážní služba může být kombinovaná s připojením na PCO (pult centralizované ochrany)  v případě napadení, může ostraha přivolat výjezdovou skupinu. Součástí fyzické ostrahy je nebo může být poskytování vrátnické, informační, případně recepční služby nebo i dalších činností dle konkrétních požadavků zákazníka. Ke své činnosti používají běžné donucovací prostředky, na přání zákazníka služební psy. Ke zkvalitnění služby je instalován obchůzkový systém (PES) a k on-line kontrole komunikační zařízení HESTIE s tísňovým tlačítkem pro přivolání pomoci v tísni. V navrhovaných cenách ostrahy za službu jednoho zaměstnance firmy BFB - Falco s.r.o. jsou již zohledněny veškeré příplatky (práce v noci, ve dnech pracovního volna, výstroj a výzbroj). Vše sleduje a vyhodnocuje dispečink pultu centralizované ochrany.

Výhody fyzické ostrahy:
kontrola všech procházejících osob s cílem zjišťovat oprávněnost jejich vstupu a zabraňovat vynášení majetku vyjma věcí, na které jsou vystaveny řádné doklady (faktury apod.)
kontrola všech projíždějících vozidel s cílem zjišťovat oprávněnost jejich vjezdu a zabraňovat vyvážení majetku vyjma věcí, na které jsou vystaveny řádné doklady (dodací listy, apod.)
provádění pravidelných pochůzek ve střeženém objektu, případě požadavku zákazníka se služebním psem, s cílem zabraňovat pohybu nepovolaných osob ve střeženém objektu a odhalení poruch, havárií rozvodů elektřiny, vody, plynu a technologických zařízení.

> Ceník  > zpět

Ceny za fyzickou ostrahu jsou individuální. Ovlivňuje ji několik faktorů, proto se cena stanoví po osobní konzultaci při prohlídce střeženého objektu a posouzení rizik. Děkujeme za pochopení.

Kontakt: Vojtěch Balvín
Telefon: 603 769 895
Email:    balvin@bfb-falco.cz

© 1998 - 2014    BFB - Falco s.r.o. Všechna práva vyhrazena
 
 
 
 
 
Chráníme seniory   > Ceník  > zpět

V dnešní uspěchané době nám nezbývá moc času na to, jak se postarat o bezpečí našich seniorů. Proto naše společnost  přichází se službou DANIUS a HESTIE.

DANIUS - Chrání nejen majetek seniora, ale také jeho vitalitu. V případě potřeby si jednoduchým způsobem může zavolat o pomoc. Nemůže nastat situace, kdy senior leží v bytě několik dnů bez pomoci. Již nemusíte spoléhat na vlastní síly nebo pomoc sousedů.

HESTIE - Umí na rozdíl od DANIUSE najít osobu na základě GPS souřadnic. Komunikuje se ztraceným seniorem obdobně jako mobilní telefon a má integrované tlačítko pomoci.

> Ceník  > zpět
INSTALACE EZS, PERIMETRU, EPS, CCTV,  EKV, DDS  > zpět

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS),(PZTS)
.
Od roku 2009 bylo zavedeno nové označení pro elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS) a to poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS). PZTS se dále dělí na poplachový zabezpečovací systém (PZS) a poplachový tísňový systém (PTS). EZS je základní systém na ochranu majetku. Jedná se o jednoduchý elektronický zabezpečovací systém, který je vhodný jak pro firmy tak pro domácnosti a rodinné domy. Je možné ho kombinovat s jinými el. systémy (např. kontrola přístupu osob apod.). EZS je vhodné připojovat na pulty centrální ochrany (PCO) pro zvýšení bezpečnosti a efektivity při potírání kriminality. Nabízíme ucelené portfolio produktů renomovaných světových výrobců a díky našim dlouholetým zkušenostem ve všech oborech, které souvisí se zabezpečením objektů, dokážeme navrhnout a dodat komplexní řešení elektronického zabezpečení objektů všech velikostí a kategorií důležitosti a to jak pro aplikace pouze s poplachovým systémem, tak i pro instalace, kde jsou vzájemně propojeny a integrovány.  Vybrat nejvhodnějších poplachový systém pro konkrétní aplikaci nemusí být vždy snadné a proto vám nabízíme informace a nabídku zdarma máme široké spektrum spolehlivých technologií osvědčených výrobců včetně kompletní technické podpory.

PERIMETR - venkovní elektronická ochrana: Jsou venkovní detektory komerčního charakteru, detekčních systémů, máme široký sortiment venkovních detektorů a detekčních systémů. Z tohoto důvodu jsou v naší nabídce zastoupeny detektory a systémy mnoha výrobců, které jsou určeny pro různé kategorie objektů jak z hlediska parametrů, tak i z hlediska cenového. Naší snahou je navíc sortiment nadále doplňovat, abychom byli schopni vyhovět i specifickým požadavkům.
Úspěšné nasazení venkovních detektorů a zejména detekčních systémů se vzhledem k jejich specifikům i technické náročnosti neobejde bez příslušné prohlídky objektu. Protože se této oblasti věnujeme již více než 10 let, jsme s využitím získaných zkušeností připraveni pomoci našim zákazníkům v každé fázi řešení systému venkovního či obvodového zabezpečení - od návrhu systému až po jeho zprovoznění.

Elektronické protipožární systémy (EPS). Elektronický protipožárni systém se napojuje na pulty Centrální ochrany, tento systém může spouštět hasící zařízení (pokud je objekt takovým zařízením vybaven) a tím efektivně zabránit vzniku škod při případném požáru. Nabízíme kompletní profesionální řešení pro systémy detekce požáru, detekce úniku plynů, hasicí zařízení, domácí evakuační rozhlas a související doplňkový sortiment. Nabízíme variantní řešení i řešení na míru.

Kamerový systém (CCTV - Closed Circuit Television), Se používá ke sledování zájmových prostor a k zobrazovní záběrů z kamer na monitorech. Skládá se z kamer, záznamového zařízení a software. Nabízíme dodávky CCTV technologií pro ekonomické, středně náročné i vysoce náročné aplikace. Nabízíme také nejkomplexnější portfolio produktů pro systémy na bázi IP technologii, kde nabízíme jak ucelený a široký sortiment IP kamer a IP serverů, tak i komplexní softwarová a hw řešení.
Vybrat a nainstalovat nejvhodnějších systém CCTV pro konkrétní aplikaci nemusí být vždy snadné, a proto vám nabízíme široké spektrum spolehlivých technologií od renomovaných výrobců včetně kompletní technické podpory.

EKV - elektronická kontrola vstupu nebo docházkového systému: Produktové řady výrobků zahrnují identifikační zařízení (čtečky), převážně bezkontaktní a biometrické, dále přístupové řídicí jednotky a docházkové terminály, elektrické a elektromagnetické zámky, softwarové prostředky pro správu systémů a v neposlední řadě i podpůrné prvky a technologie, např. tiskárny pro potisk plastových karet.
Sortiment výrobků se vždy snaží reflektovat aktuální trendy v přístupových systémech a reagovat na nabídku nových technologií renomovaných světových výrobců. Proto můžeme svým obchodním partnerům nabídnout i technické „lahůdky“ nových technologií, aktuálně například v podobě špičkového biometrického systému pro vyhodnocování charakteristik obličejů 3D VisionAccess.
Protože jak samotný výběr nejvhodnější technologie, tak i vlastní projekce, instalace a zprovoznění přístupového nebo docházkového systému jsou komplexní záležitosti vyžadující v mnoha případech detailní znalosti jednotlivých technologií i režimových opatření, jsme  připraveni svým zákazníkům poskytnout potřebné informace.

DDS - Domovní dorozumívací systém: Dělíme na AUDIO a VIDEO. Vstupní audiosystém je jednoduchý a levný systém pro zajištění kontrolovaného vstupu osob do objektu. Je tvořen dveřní jednotkou s mikrofonem a reproduktorem umístěnou u vstupu do objektu a telefony v jednotlivých interiérech (byty, kanceláře). Vstupní videotelefony umožňují kontrolovaný vstup osob do budovy. Sestavu tvoří dveřní jednotka s barevnou kamerou a vnitřní zobrazovací jednotky s LCD displejem. Příchozí a uživatel obousměrně komunikují, uživatel pak stisknutím tlačítka pro ovládání dveří umožní příchozímu vstup. Protože jak samotný výběr nejvhodnější technologie, tak i vlastní projekce, instalace jsou komplexní záležitosti vyžadující v mnoha případech detailní znalosti jednotlivých technologií i režimových opatření, jsme  připraveni svým zákazníkům poskytnout potřebné informace.
Služby

 
 
Pult Centrální Ochrany a ochrana objektů   > Ceník  > zpět

Co je PCO?
  PCO neboli Pult Centrální (centralizované) Ochrany je zařízení pro napojení elektronických monitorovacích systémů   do jednoho centralizovaného střediska. Toto spojení umožňuje přenos plného rozsahu událostí generovaných monitorovacími systémy nebo formou předávání stavových signálů. Do PCO lze napojit  EPS, EZS, CCTV, vozidla s ALARM/GPS jednotkou a zařízení pro určení polohy personal tracker.

Služba pultu centralizované ochrany PCO a napojení na PCO může být poskytována na kterémkoliv místě České republiky. Nutností je pouze splnění podmínky dostupnosti zvolené přenosové cesty. Data a informace získané z monitorovacích systémů jsou přenášeny do dohledového centra PCO, kde jsou následně vyhodnocovány. V případě zjištění odchylky od výchozího stavu v rámci monitorovaného objektu iniciuje dohledové centrum smluvně domluvenou reakci. Tou může být například výjezd mobilní hlídky, předání informace servisní organizaci, policii ČR nebo určeným osobám.


K NAPOJENÍ OBJEKTŮ POUŽÍVÁME: Vlastní radiovou síť, JTS, GSM-GPRS/SMS, LAN/WAN
NAPOJENÍ objektů na PCO: dělíme dle komunikace s PCO na jednosměrné a obousměrné.

Jednosměrná komunikace je radiová síť a SMS:  předává informace od EZS do PCO ale PCO nepotvrzuje informaci o převzetí zpráv. U radiových sítí hrozí možnost ztráty důležité informace, proto se informace posílají opakovaně aby se zvýšila pravděpodobnost doručení. U SMS zpráv se informace neztrácejí ale mohou se opozdit i o několik minut.

Obousměrná komunikace - GPRS, LAN/WAN, JTS a GSM s protokolem 4/2 - CID - SIA: předává informace od EZS do PCO a PCO potvrdí převzetí zprávy, tudíž je zajištěno že informace se dostala do PCO. Nejrychlejší komunikační cesta je po LAN/WAN (internetu).

K propojení objektu nejčastěji využíváme přenosové zařízení SXS26, které má dva nezávislé komunikační kanály
GSM / LAN - WAN a tři přenosové trasy LAN  WAN / GPRS / SMS.

> Ceník  > zpět

SLUŽBY PCO
STŘEŽENÍ
DOHLED
MONITORING
Kategorie
domácnosti
firmy
byty
domy
firmy
objektů
Ceny služeb (za den)
20 Kč
28 Kč
4 Kč
8 Kč
12 Kč
4 Kč
Ceny služeb (za měsíc)
500 Kč
700 Kč
100 Kč
200 Kč
300 Kč
100 Kč
Výjezd při poplachu
0 Kč
0 Kč
300 Kč
  300 Kč
  300 Kč
bez výjezdu
 
SLUŽBY PCO
DOHLED
Kategorie
senior
Ceny služeb (za den)
4 Kč
Ceny služeb (za měsíc)
100 Kč
Výjezd při poplachu
300 Kč
DETEKTIVNÍ SLUŽBY  > zpět
Komplexní detektivní služby, odborný přístup a diskrétnost při řešení jednotlivých případů je zajišťována týmem profesionálních detektivů s dlouholetou praxí. Detektivní služby provádíme jako maximálně diskrétní a profesionální službu pro firmy i soukromé osoby.
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY  > zpět
Provádíme úklid kanceláří, společných prostor a také výrobních hal. Úklidové práce zahrnují všechny náležitosti dle vašich požadavků, například mytí oken, hloubkové čištění koberců a čalounění, strojní mytí podlah, ošetření tvrdých ploch (polymerace lina), čištění světlíků, technologických rozvodů atd. V rámci úklidu zajistíme i pořádek v okolí objektu - likvidace listí, strojní čištění komunikací a ruční dočišťování. Samozřejmostí je také doplňování a nákup hygienického materiálu.


 
 

 

KONTROLA NEMOCNÝCH  > zpět
Bezpečnostní služba BFB Falco s.r.o. se sídlem Česká Lípa, Poříční 3010, rozšiřuje od 1.1.2011  své služby a nabízí firmám kontrolu zaměstnanců v době pracovní neschopnosti a kontrolu dodržování léčebného režimu.

Bezpečnostní služba BFB Falco reaguje na aktuální změnu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (naposledy upravených předpisem č. 347/2010 Sb.), které umožňují zaměstnavateli v prvních 21 dnech dočasné pracovní neschopnosti provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu povolených vycházek.

Naše činnost - spočívá v tom, že dle požadavků smluvních partnerů provádí naši pracovníci osobní návštěvy nemocných v místě nahlášeného pobytu. Výsledkem kontroly je protokol.

V případě nezastižení kontrolovaného je zaměstnavatel o této skutečnosti ihned informován.
487 834 344
603 446 867
NONSTOP
ÚvodO společnostiSlužbyKontaktPro klienty